THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI    Giới thiệu chung    Thành tựu kinh tế - xã hội    Giới thiệu về tiềm năng    Khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, địa giới hành chính và dân cư    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp   

[Đăng ngày: 22/08/2018]
Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã, ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung triển khai thực hiện nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt và thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015. 
Tổ chức họp BCĐ rà soát các tiêu chí theo quyết định 531/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 và Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định cụ thể hóa Bộ tiêu chí xã đạt nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Phấn đấu tiếp tục công nhận xã đạt nông thôn mới vào năm 2020 .
[Đăng ngày: 01/01/0001]
[Đăng ngày: 08/08/2022]
 

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch

sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh


UBND xã Vạn Hưng công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh tại Trụ sở UBND xã Vạn Hưng và trên trang thông tin điện tử xã Vạn Hưng tại địa chỉ: https://vanhung.vanninh.khanhhoa.gov.vn.

. Hồ sơ công khai gồm:

- Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh (kèm theo bản đồ thu nhỏ, hệ thống chỉ tiêu và danh mục công trình dự án).

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vạn Ninh.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vạn Ninh.

Đang online: 2

Số lượt truy cập: 706318